WPSA Thailand Branch


                                   สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก    

                                    สาขาประเทศไทย

© 2019 สมาคมวิทยาศาตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย

         50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900

          โทร. 02-7971967 แฟ็กซ์   02- 7971967    Email : office@wpsathai.org
.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ                                  นายกสมาคมฯ


.สพ. ประเทือง สุดสาคร                                 อุปนายก คนที่๑


นางภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์                                อุปนายก คนที่๒


ดร. มาริษา จำรัสผลเลิศ                                   เลขาธิการ


รศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์                                 กรรมการฝ่ายวิชาการ


.พญ. สุพรรณี เจียรกูล                                   กรรมการและเหรัญญิก


.สพ. กฤษฏ์ ทรัพย์ชูกุล                                  กรรมการและนายทะเบียน


.สพ. ดร. มงคล แก้วสุทัศน์                             กรรมการและประชาสัมพันธ์


ผศ.ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช                                กรรมการ


ดร. นิรดา เล็กศรีสมพงษ์                                  กรรมการ


ดร. ณัฐชนก อมรเทวภัทร                                 กรรมการ


.สพ. สุเมธ ทรัพย์ชูกุล                                    กรรมการ


.สพ. เจริญ ปาจริยานนท์                                 กรรมการ


.สพ. สุรศักดิ์ ศรีสะอาด                                   กรรมการ


.พญ. วันทณี ไพศาลอัคนี                                 กรรมการ


นายทวีเดช ประเจกสกุล                                    กรรมการ


นายอลงกรณ์ กริอุนะ                                         กรรมการ


นางอุบล จำรูญรัตน์                                          กรรมการ
รศ.ดร.เยาวมาลย์    ค้าเจริญ


รศ.สุวรรณา กิจภากรณ์


.สพ. สมชวน รัตนมังคลานนท์ 
คณะกรรมการสมาคมประวัติความเป็นมาkeiyw_kab_smakhm.html
คณะกรรมการสมาคม
เกี่ี่ยวกับ WPSAkeiyw_kab_WPSA.html
กฏข้อบังคับสมาคมฯkt_khx_bangkhab_smakhm.html
หน้าหลักhna_hlak.html
    เกี่ยวกับสมาคมkeiyw_kab_smakhm.html

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาชิกและสิทธิประโยชน์smachik_la_siththi_prayochn.html
ติดต่อสมาคมtidtx_smakhm.html
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์